Bellenen WordPress gapdal paneli we oňa nädip çemeleşmeli - Semalt hünärmeni

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Artem Abgarian, köp web sahypasy ulanyjylary üçin WordPress gapdal panelini aýyrmak kyn iş ýaly bolup biler diýýär. Bu SEO makalasynda bu gapdal paneli aýryp ýa-da öçürip boljak dürli usullar bar. WordPress mowzuklarynyň köpüsi üçin bu sazlamak kyn bolan adaty konfigurasiýa. Beýleki ýagdaýlarda, dürli mowzuklarda köp sanly gapdal paneli () alyp bilýän çylşyrymly kod gurluşlary bolup biler; haýyşlar.

Ilki bilen, gapdal paneli mowzuk goşmaçasy hökmünde gelýär. Bu, islendik mowzuk katalogynyň kökünde PHP faýlynyň bardygyny aňladýar. Temalardan ýa-da plugin gurnamalaryndan gelýän käbir plugin gapdal paneli we gurallar bar. Beýleki ýagdaýlarda web dizaýneri, funksiýalar.php-a goýup, käbir üýtgeşiklikleri döredip biler.

WordPress gapdal panelini öçürmek

Gapdal paneli öçürmek ýa-da göçürmek isleýän WordPress ulanyjysy üçin daşky görnüş> widjetler> gapdal paneline girip bilersiňiz. Bu ýerden, gapdal paneliň ýagdaýyny ekranyňyza düzüp bilersiňiz. Mysal üçin, dogry gapdal ýerini saýlamak bolýar. Aýratyn ýagdaýlarda, gapdal paneli şol bir ýagdaýda galyp biler. Bu ýagdaýlarda, WordPress gapdal panelini aýyrmak käbir PHP faýllarynyň üýtgedilmegini öz içine alyp biler. Bu ädimler şu makalada bar, şonuň üçin alada etmeli däl.

WordPress gapdal panelini mowzuk faýllary arkaly aýyrmak

Bu usul temanyň käbir möhüm faýllaryny üýtgetmegi öz içine alyp biler. Bu iň oňat usul bolup bilmez, ýöne geljekde mowzugy ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, tema üçin futuristik üýtgeşmeler girizip biler. Täzelenmeleriň mowzuk üýtgemelerini ýok edip biljekdigini elmydama ýadyňyzdan çykarmaň. Netijede, häzirki mowzugyňyza çaga esasly temany goşmak möhümdir. Bu gollanmada çaga esasly mowzuklary gurmak bir çaklama bolup durýar, şonuň üçin olary nädip gurmalydygyny bilmelisiňiz.

Bu düzedişleri girizmek üçin Daş görnüş> Redaktor sahypasyna geçiň. Bu sahypada ekranyň sag tarapyna geçiň we single.php, page.php we front-page.php faýllaryna gidiň. Bu menýudan, gapdal paneli () tapyp bilersiňiz; kody Bu kody gapdal paneli ýüklemekden düýbünden aýyryň. Bu düzediş gapdal paneli meselesini düzedip bilmeli.

Gapdal paneli () üçin aýratyn bolup biljek beýleki faýllary aýyryň; haýyş. Notepad ulanyp, gapdal paneli () öz içine alýan setirleri gözläp bilersiňiz; kod we aýyryň. Bular gapdal paneldäki zatlar, olary öçüreniňizde-de ýüklemäge mejbur edýär.

Netije

Dürli mowzuklarda WordPress gapdal panelini aýyrmak kyn mesele bolup biler. Bu gollanma, islendik WordPress gapdal panelini öçürmäge kömek edip biler. Edil şonuň ýaly, WordPress hem bolup biler. Bu üýtgetme, iň az döredijiniň bilimi bilen mümkindir. Koduňyza göz aýlap, gapdal paneli () açmaga synanyşýan kody gözläp bilersiňiz; haýyş. Web sahypaňyzyň kody çylşyrymly ýaly görünýän ýagdaýynda, web döredijisi bilen habarlaşmagyňyz zerur bolup biler. Processhli amalyň işlemegi üçin aýyrmaly kodlaryňyzyň dogry setirlerini tapmaga kömek edip bilerler.

mass gmail